O Stowarzyszeniu

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin powstało w styczniu 2012 roku. ISPMiG działa na rzecz rozwijania i umacniania kontaktów z partnerskimi gminami Izabelina.

Gmina Izabelin nawiązała kilkanaście lat temu kontakty partnerskie z trzema europejskimi partnerami – niemieckim Borken, francuskim Méru i położonymi w rejonie wileńskim Mickunami. Z miastami Borken i Méru łączą Izabelin oficjalne umowy partnerskie.

Celem współpracy pomiędzy Izabelinem i miastami partnerskimi jest inicjowanie, rozwijanie i ożywianie wzajemnych kontaktów oraz nawiązywanie trwałej przyjaźni. Starania te realizuje lokalny samorząd oraz Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin (ISPMiG) – działające prawnie od początku 2012 roku.

ISPMiG powstało, aby wspierać władze gminy Izabelin w rozwijaniu współpracy z mieszkańcami gmin partnerskich i promowaniu dorobku polskiej kultury. Skupia mieszkańców i sympatyków Izabelina zainteresowanych współpracą zagraniczną.

Zamysłem założycieli jest prowadzenie współpracy zagranicznej nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej.

W ramach partnerskiej współpracy ISPMiG inicjuje i wspiera wzajemne odwiedziny mieszkańców zaprzyjaźnionych miast, spotkania grup młodzieży, klubów sportowych, organizowanie wspólnych wystaw, imprez sportowych i sympozjów.

Cele Statutowe ISPMiG

  1. Działanie na rzecz Gminy Izabelin i jej mieszkańców poprzez tworzenie warunków organizacyjnych do wspierania i zacieśniania współpracy zagranicznej, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin.
  2. Pomoc we wspieraniu, utrwalaniu i rozwijaniu przyjacielskich kontaktów z miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi oraz krajowymi, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy Izabelin.
  3. Pomoc w wymianie doświadczeń i propagowaniu idei samorządności.
  4. Wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia.
  5. Popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspieranie wymiany młodzieży.
  6. Rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej i wyznaniowej.
  7. Wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie samorządu Gminy Izabelin, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i wiedzy.
  8. Nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi w gminach i miastach partnerskich Izabelina.
  9. Pomoc w promocji Gminy Izabelin, popularyzacja wiedzy na temat historii gminy i jej teraźniejszości.